Prodej nemovitostí na principu tzv. aukce

Prodej nemovitostí s využitím principu tzv. Aukce

  

Aktuální realitní trh se vyznačuje převyšující poptávkou. Současná situace umožňuje při prodeji nemovitostí využívat principu tzv. aukce v rámci níž je nemovitost výsledně prodána Zájemci s nejvyšší předloženou nabídkou kupní ceny. Tento aktuální trend využívá k dosažení nejvyšší prodejní ceny nemovitosti ve vybraných obchodních případech také realitní kancelář REALITY PRO TEBE. Prodávající tímto způsobem získává naším prostřednictvím maximální možnou prodejní cenu, která může být vyšší oproti běžné předpokládané ceně v řádech jednotek až desítek procent.

  

Princip a podmínky prodeje s využitím principu tzv. aukce

  

Kdy bude přistoupeno k prodeji nemovitosti s využitím principu tzv. aukce:

- v případě, že v realitní inzerci bude uvedena možnost prodeje nemovitosti s využitím principu tzv. aukce nebo

- v případě, že zájem o koupi nemovitosti projeví v určitém časovém období více Zájemců

  

Podmínky a princip prodeje prostřednictvím tzv. aukce:

V případě, že více Zájemců projeví zájem o koupi nemovitosti v určitém časovém období, Realitní kancelář oznámí tuto skutečnost všem registrovaným Zájemcům o koupi a vyzve je k předložení jejich cenové nabídky na koupi nemovitosti (viz. obecný vzor formulář nabídky, konkrétní platný formulář pro konkrétní aukci konkrétní nemovitosti obdrží Zájemce od Realitní kanceláře v elektronické formě e-mailem) do přesně definovaného termínu (den a čas). Zájemcem předložená Cenová nabídka kupní ceny nemovitosti nesmí být nižší a musí být vyšší minimálně o deset tisíc Korun českých než prodejní cena uvedená v inzerci Realitní kanceláře. Předloženná nabídka kupní ceny musí být zaokrouhlena na celé tisíce Korun českých (např. 25 000 Kč, 100 000 Kč, tzn. nabídka ve výši např. 15 500 Kč je neplatná). Písemnou cenovou nabídkou kupní ceny je pro tyto účely považováno předložení cenové nabídky v listinné nebo elektronické podobě (scan) opatřené vlastnoručním podpisem Zájemce o koupi nemovitosti obsahující mj. konkrétní výši nabídky kupní ceny za nemovitost a základní osobní údaje Zájemce o koupi nemovitosti (tj. příjmení, jméno, rodné číslo nebo datum narození, telefon a e-mail), závazek uzavřít "Rezervační smlouvu na koupi nemovitosti" do tří dní ode dne obdržení výzvy k podpisu "Rezervační smlouvy" (Smlouvy o složení blokovacího depozita), souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas s případným předložením cenové nabídky, resp. vybraných údajů z cenové nabídky ostatním Zájemcům o koupi nemovitosti. Nebude-li cenová nabídka obsahovat zde uvedené náležitosti, bude považována za neplatnou. Cenová nabídka bez vyplněných údajů nebo s uvedenou výší nabídkové ceny neodpovídající výše uvedeným podmínkám nebude platná.

  

- Realitní kancelář je oprávněna vyzvat Zájemce o koupi nemovitosti k předložení cenové nabídky opakovaně, tj. využít princip tzv. opakované aukce. Využití principu tzv. Aukce může být maximálně dvojkolové, tzn. prvotní výzva k předložení cenových nabídek kupní ceny za nemovitosti, kdy vyvolávací cenou je kupní cena odpovídající prodejní ceně stanovené v realitní inzerci a druhá, tj. opakovaná výzva k předložení cenových nabídek kupní ceny za nemovitost, kdy vyvolávací cenou je kupní cena odpovídající v prvním kole předložené nejvyšší nabídce kupní ceny. Třetí kolo nebude vyhlašováno. Bude-li v druhém kole předložena cenová nabídka bez vyplněných údajů nebo bude obsahovat nabídkovou kupní cenu nižší, než jaká byla nabídnuta jako nejvyšší v rámci prvního kola, předložená cenová nabídka nebude platná. V případě, že v rámci druhého kola budou předloženy nejvyšší nabídky se stejnou výší nabídkové kupní ceny za nemovitost od více účastníků aukce, jako parametr pro výběr vítězné nabídky bude jako v dalším pořadí stanoven dřívější čas doručení platné cenové nabídky, tj. čas osobního doručení nebo čas doručení e-mailu (nikoliv čas odeslání e-mailu). Pro případ, že by nastala situace stejného času doručení více nabídek se shodnou nejvyšší nabídkou kupní ceny, jako další parametr bude stanovena výše nabídkové kupní ceny z prvního kola aukce, tzn. za vítěznou nabídku bude určena nabídka s vyšší nabídkouvou kupní cenou za nemovitosti podaná v rámci prvního kola. Druhého kola aukce se může účastnit pouze Zájemce, který předložil v rámci prvního kola aukce platnou cenovou nabídku kupní ceny.

- Mezi prvním a druhým kolem aukce bude zpravidla rozmezí 24 hodin, tzn. termíny (datum a čas) pro podání první a druhé cenové nabídky na koupi nemovitosti budou určeny s rozmezím 24 hodin (např. termín pro podání cenové nabídky v rámci prvního kola aukce bude určen na den 1. 1. 2022 čas 18:00 hod., termín pro podání cenové nabídky v rámci druhého kola aukce bude určen na den 2. 1. 2022 čas 18:00 hod.). Vyhlášení výsledků jednotlivých kol bude učiněno zpravidla nejpozději do čtyř hodin (tj. do 240 min.) od času určeného za mezní čas k podání přihlášek.

- Nebude-li ani jedním ze Zájemců o koupi nemovitosti předložena cenová nabídka s kupní cenou vyšší než je prodejní cena prezentovaná v realitní inzerci, nebo budou podány Cenové nabídky, které budou neplatné, Realitní kancelář si vyhrazuje právo vybrat Zájemce o koupi nemovitosti na základě kritérií stanovených dle dohody s vlastníkem nemovitosti nebo vyhledat jiného Zájemce o koupi nemovitosti v rámci pokračující realitní inzerce.

  

Nejvyšší cenová nabídka Zájemce o koupi nemovitosti může být předložena k seznámení ostatním zájemcům o koupi nemovitosti za níže uvedených podmínek:

- Nejvyšší cenová nabídka kupní ceny bude předložena k seznámení pouze Zájemcům, kteří se účastnili tzv. Aukce a předložili svoji platnou cenovou nabídku splňující podmínky účasti. Konkrétně, po ukončení prvního kola aukce budou účastníci prvního kola seznámeni s nejvyšší nabídkou kupní ceny podanou v rámci prvního kola a po ukončení druhého kola aukce budou účastníci druhého kola seznámeni s nejvyšší nabídkou kupní ceny podanou v rámci druhého kola. Informace o nejvyšší podané nabídky kupní ceny budou předány na e-mail uvedený v podané nabídce kupní ceny.

- Nejvyšší cenová nabídka, resp. výňatek z nejvyšší cenové nabídky (viz. níže) může být v rámci transparentnosti prodeje předložen(a) k seznámení ostatním Zájemcům o koupi nemovitosti po výběru nejvyšší předložené cenové nabídky nebo před vyhlášením dalšího kola, tj. před vyzváním Zájemců o koupi nemovitosti k předložení nové cenové nabídky a to obsahově a dle podmínek níže uvedených.

- V případě písemného požadavku některého ze Zájemců o koupi nemovitosti, který se zúčastnil tzv. aukce a předložil svoji platnou cenovou nabídku, o zpřístupnění všech předložených cenových nabídek bude vyhotoven souhrn všech cenových nabídek, kde budou uvedeny pouze iniciály příjmení a jména zájemců o koupi nemovitosti a výše nabídnuté kupní ceny. Zájemce má právo požadovat pouze informace z kola, kterého se účastnil na základě podané platné nabídky kupní ceny nemovitosti.

  

Zaujala Vás tato forma prodeje a máte zájem o prodej Vaší nemovitosti na principu tzv. aukce.... napiště nám e-mail ([email protected]), zavolejte (tel. 777 744 144) nebo vyplňte informace k nemovitosti a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat

  

ABLONA - VÝLOHA 2