Etický kodex makléře

ETICKÝ KODEX REALITNÍHO MAKLÉŘE

                                                                                              

Zástupci realitní kanceláře jednají vůči klientům s úctou a ctí kodex slušného chování a odpovědného přístupu při řešení všech typů zakázek. Zástupci realitní kanceláře využívají nabyté zkušenosti a vědomosti ke zlepšení své profesionality a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

 

 Základní etické desatero realitního makléře:

  1. Realitní makléř jako osoba zastupující realitní kancelář bude s klienty jednat pouze v souladu s dobrými mravy a dodržovat zásady etického chování. Realitní makléř se bude svým přístupem a svou prací podílet na budování věrohodné společnosti.
  2. Realitní makléř bude dodržovat veškeré zákony ČR a všechny související obecně závazné přepisy, aby nezpůsobil žádnou újmu klientovi ani realitní kanceláři.
  3. Realitní makléř si neustále zvyšuje své profesionální znalosti a dovednosti, aby byl schopen klientům poskytnout maximální možný servis a splnil tak své profesionální poslání, jímž je poskytování plnohodnotných služeb.
  4. Realitní makléř bude nápomocen (informačně nebo osobně) klientovi při zajišťování dokladů a podkladů souvisejících s předmětnou nemovitostí.
  5. Veškeré informace získané od klientů, realitní kanceláře a dalších osob, které souvisí se zakázkou klienta nebo zaměřením realitní kanceláře, budou realitním makléřem jednoznačně považovány za důvěrné a bude s nimi dle tohoto statusu nakládáno. Informace nebudou poskytovány třetím osobám bez souhlasu vedení realitní kanceláře a klienta. S veškerými osobními údaji klientů a spolupracujících osob bude nakládáno v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění).
  6. Realitní makléř je povinen každou zakázku bezprostředně po jejím získání zaevidovat do evidenčního systému realitní kanceláře, aby byla zakázka plněna v souladu se standardy realitní kanceláře a mohlo být plnění těchto standardů kontrolováno. Pokud není zakázka v systému zaevidována, není považována za zakázku realitní kanceláře a realitní kancelář tímto nenese odpovědnost za její plnění. Klient má právo po vedení realitní kanceláře požadovat ověřující informace, zda byla zakázka realitním makléřem zavedena do systému a zda je plněna dle standardů společnosti, případně požadovat sjednání nápravy.
  7. Realitní makléř bude s klientem uzavírat pouze smlouvy realitní kanceláří schválené pro tu danou konkrétní zakázku. Realitní makléř není oprávněn s klientem uzavírat zástupné, dočasné nebo jiné smlouvy, které by byly uzavírány na jméno realitního makléře nebo jiné osoby, která by nebyla realitní kanceláří určena k vedení jednání s klientem. Realitní makléř je povinen informovat klienta, že veškeré finanční úhrady v průběhu procesu plnění zakázky budou prováděny pouze bezhotovostním způsobem a to pouze na bankovní účty specifikované smluvními ujednáními mezi realitní kanceláří a klientem. Realitní makléř není taktéž oprávněn od klientů přijímat žádná finanční plnění související s plněním smluvních ujednání.
  8. Realitní makléř bude při plnění zakázky klienta postupovat profesionálně, čestně a odpovědně. Realitní makléř nebude při své činnosti používat klamavých nebo podvodných praktik, klientovi bude poskytovat pouze informace pravdivé, nikoliv úmyslně zkreslené, zavádějící, částečné nebo jinak upravené v neprospěch klienta nebo poškozující jméno realitní kanceláře. Realitní makléř nebude klientům nabízet služby nebo výhody nad rámec standardně smluvně poskytovaných služeb, za které by požadoval od klienta plnění nad rámec dohodnuté provize, stejně tak od klienta nepřijme žádnou nabízenou výhodu, která by pro realitního makléře znamenala osobní prospěch finančního nebo nefinančního charakteru. Realitní makléř bude při plnění zakázky postupovat tak, aby byla splněna podmínka maximální vyváženosti zastupování stran jednání a nebyla žádná ze stran jednání jakýmkoliv způsobem oproti jiné straně jednání zvýhodněna.
  9. Realitní makléř bude v případě potřeby na základě rozhodnutí vedení realitní kanceláře spolupracovat s ostatním realitními makléři nebo dalšími zástupci realitní kanceláře, tak aby byla zakázka plněna ve prospěch klienta bez ohledu na případné snížení finančního profitu realitního makléře.
  10. Realitní makléř není oprávněn poskytovat sdělovacím nebo jiným informačním médiím žádné informace související se zakázkami klienta ani zakázkami, činnostmi nebo dalšími aktivitami realitní kanceláře. Informace uvedeného a zde případně nespecifikovaného charakteru je oprávněna podávat pouze osoba realitní kanceláří ustanovená.

Související obrázek