Ochrana osobních údajů

Prohlášení o nakládání s osobními údaji

 

Realitní kancelář REALITY PRO TEBE s.r.o. v rámci realitní činnosti bude zpracovávat, evidovat a nakládat s osobními údaji klientů (prodávající, kupující, zájemce, pronajímatel, nájemce atd.), zaměstnanců, spolupracujících subjektů a dalších osob (dále jen "klient") v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Realitní kancelář REALITY PRO TEBE s.r.o. (dále jen "realitní kancelář") bude s osobními údaji klienta nakládat dle ujednání stanovených výše uvedeným zákonem a Nařízením. Osobní údaje klienta budou zabezpečeny proti jejich zneužití, zcizení, budou využity pouze k účelu k jakému byly poskytnuty a nebudou poskytovány třetím osobám vyjma případů, které jsou podstatné pro plnění smluvních ujednání nebo realitní činnosti mezi klientem a realitní kanceláří a za jejichž účelem byly realitní kanceláři osobní údaje klientem poskytnuty.

 

Co je osobní údaj:

Jakýkoliv údaj sloužící k jednoznačné identifikaci konkrétní fyzické osoby

Zabezpečení osobních údajů:

- osobní údaje klienta v elektronické podobě budou evidovány, zpracovávány, předávány a odstraňovány s nejvyšší mírou bezpečnosti. Elektronická zařízení budou zajištěna přístupovými hesly proti neoprávněnému přístupu a bude zamezeno přístupu a nahlížení ze strany neoprávněných osob.

- osobní údaje klienta v listinné formě budou evidovány, zpracovávány, předávány a odstraňovány s nejvyšší mírou bezpečnosti. Veškeré listinné dokumenty obsahující osobní údaje klietna budou ukládány do zebezpečných prostor (uzamykatelné skříně, uzamykatelné místnosti, prostory zajištěné zabezpečovacím zařízením apod.), při jejich zpracování bude zajištěno, aby žádná neoprávněná osoba neměla možnost do těchto nahlížet nebo si pořizovat jejich kopie, při jejich předávání budou předávány pouze osobám, které jsou pro plnění realitní činnost v rámci vztahu mezi realitní kanceláří a klientem nezbytné a klientem odsouhlasené (advokát, hypoteční poradce, pojištovny apod.).

Požadované osobní údaje:

- Osobní údaje od klienta budou požadovány pouze v rozsahu, jaký je nezbytný pro plnění konkrétních smluvních ujednání, nebo jež jsou pro výkon konkrétní situace v rámci realitní činnosti nezbytné a požadované pro splnění zákonem stanovených povinností a současně jež dostatečně právně ochránní obchodní činnost realitní kanceláře a jsou tak nutné pro uplatnění právních nároků realitní kanceláře ve vztahu ke klientovi nebo jinému subjektu (orgán veřejné moci apod.).

Účel získání, zpracování a evidence osobních údajů:

- Osobní údaje klienta budou požadovány výlučně za účelem souvisejícím s realitní činností realitní kanceláře ve spojitosti s účelem spolupráce požadované klientem.

Doba zpracování osobních údajů:

- Osobní údaje klienta budou evidovány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování, po jejímž uplynutí, resp. zákonem stanoveném období uchování a archivace, budou osobní údaje vymazány.

Právo klienta na výmaz osobních údajů:

- Klient má zákonné právo požádat realitní kancelář o výmaz poskytnutých osobních údajů. Realitní kancelář klientovi v případě žádosti o výmaz osobních údajů v závislosti na konkrétním případu plně nebo částečně vyhoví, případně výmaz osobních údajů odmítne ze zákonných důvodů. Realitní kancelář si vyhrazuje zákonné právo zamítnout žádost o výmaz osobních údajů tam, kde tento výmaz není možné realizovat , tj. když jsou údaje dále uchovávány či zpracovávány z důvodu plnění právní povinnosti, archivace nebo například pro výkon, určení či obhajobu právních nároků.

Právo klienta získat od realitní kanceláře potvrzení o zpracování údajů:

- Klient má právo požadovat pro realitní kanceláři prostřednictvím žádosti potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, případně požadovat informace týkající se rozsahu, účelu a době zpracování jeho osobních údajů včetně informace o tom, z jakého zdroje byly údaje získány.