Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Realitní kancelář REALITY PRO TEBE s.r.o. je právnickou osobou se sídlem Vodárenská 2377, Kladno, 272, IČ: 063 79 869, DIČ: CZ 063 79 869
 2. Všichni realitní makléři jsou povinni řídit se interními směrnicemi realitní kanceláře a etickým kodexem realitního makléře, který je ustanoven jako vnitřní předpis realitní kanceláře. V případě, že klient zjistí pochybení v jednání realitního makléře, které je v rozporu s etickým kodexem, má právo tuto skutečnost sdělit přímo vedení realitní kanceláře, která přijme adekvátní opatření k zamezení opakovaného pochybení.
 3. Nabude-li klient v jednání realitní kanceláře, realitního makléře nebo jiné osoby spolupracující s realitní kanceláří při poskytování realitních služeb jakékoliv pochybnosti v jednání, nebo bude poskytované služby považovat za nevyhovující, nebo neúplné či bude mít výhrady jiného charakteru, je oprávněn tyto uplatnit u příslušné realitní kanceláře nebo přímo u vedení realitní kanceláře.
 4. Realitní kancelář nebo její vedení sepíše s klientem o každé vznesené reklamaci protokol na platném reklamačním formuláři, případně volnou formou. Realitní kancelář je povinna protokol opatřit podpisem odpovědné osoby nebo osoby smluvně spolupracující s realitní kanceláří, která reklamační formulář převzala, vyjma případů elektronického podání. Klient má právo obdržet kopii ručně vyplněného protokolu. Vzor protokolu je dostupný ke stažení na webových stránkách realitní kanceláře.
 5. Reklamace bude realitní kanceláří vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne následujícím po uplatnění reklamace, nedohodne-li se realitní kancelář s klientem písemně na jiném termínu řešení reklamace.
 6. Realitní kancelář reklamaci vyhodnotí jako oprávněnou nebo neoprávněnou (toto může být učiněno jako celek nebo výběrově k jednotlivým reklamovaným pochybením). Klient bude o vyhodnocení reklamace a případném způsobu jejího vyřízení informován formou protokolu o (vy)řešení reklamace.
 7. V případě neoprávněné reklamace má klient právo využít jiných zákonem stanovených způsobů domáhání se nápravy jím sdělených pochybení v souladu se Smluvními ujednáními.
 8. Bude-li reklamace vyhodnocena jako oprávněná, realitní kancelář učiní kroky vedoucí k nápravě uznaných pochybení. Realitní kancelář je povinna pochybení, která způsobila, napravit na vlastní náklady. Pokud však pochybení byla způsobena více smluvními stranami realitní činnosti, tíže nákladů bude dělena poměrem závislým na míře příčinných pochybení. Náhradou se rozumí zejména sleva na dohodnuté ceně uhrazené klientem, nebo fakturované klientovi, za poskytnutí realitních služeb. O vyřízení reklamace a jejím plnění bude sepsán protokol o řešení reklamace, který obdrží všechny strany, kterých se reklamace týkala a které se na pochybení podílely.
 9. Na základě každého reklamačního řízení budou ze strany realitní kanceláře přijímána opatření k eliminaci nebo minimalizaci možností vzniku obdobných pochybení. V případě závažných pochybení na straně osob spolupracujících s realitní kanceláří může být výsledkem ukončení spolupráce s dotčenými osobami a při zvlášť závažných pochybeních také podání trestního oznámení.
 10. Veškeré údaje klienta předané realitní kanceláří jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 11. Tento reklamační řád je závazný.
 12. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018

Výsledek obrázku pro complain