Smluvní ujednání

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

                                                                                                  Související obrázek

1.         Definice pojmů (není-li níže v textu uvedeno jinak pro daný konkrétní případ, jsou pojmy zde uvedené významově určeny jejich následným vysvětlením, v případě konkrétního typu realitní činnosti (např. prodej nemovitosti) níže uvedené je možno adekvátně obdobný význam aplikovat také na další druh realitní činnosti (např. na pronájem nemovitosti))

 

- Realitní činnost – nákup, prodej, pronájem nemovitostí a další související činnost. V případě nákupu nemovitostí je toto činěno za účelem jejich dalšího prodeje. V ostatních případech se jedná především o zprostředkování nákupu, prodeje nebo pronájmu nemovitostí (pozemky, stavby, bytové a nebytové jednotky atd.). V případě družstevního vlastnictví se jedná o zprostředkování převodu družstevního podílu v příslušném družstvu, zprostředkování podnájmu atd.

- Realitní kancelář - fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti realitní činnosti.

- Realitní makléř - fyzická osoba, nezávisle podnikající na území České republiky v oblasti realitní činnosti, zpravidla vyvíjející činnost ve spolupráci s některou realitní kanceláří.

- Etický kodex – dokument, v rámci jehož zásad má být postupováno při realizaci realitní činnosti. Zpravidla obsahuje zásady přístupu osob provádějících realitní činnost při jednáních s klienty a dalšími osobami a taktéž závazky plnění obecně vžitých norem slušného jednání a dodržování právních řádů České republiky. Obecně je Etický kodex souborem pevně nastavených pravidel a závazků, jímž jsou osoby spolupracující s realitní kanceláři povinni se řídit při realitní činnosti ve prospěch klienta a udržování dobrého jména realitní kanceláře.

- Klient – zpravidla je takto označována fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s realitní kanceláří zprostředkovatelskou smlouvu (zprostředkování prodeje, pronájmu, koupě, pachtu atd.). Obvykle se jedná o prodávajícího, kupujícího, pronajímatele, nájemce, podnájemce, pachtýře atd.

- Zájemce - zpravidla je takto označována fyzická nebo právnická osoba, která projeví zájem nebo využije služeb realitní kanceláře při koupi nemovitosti klienta, případně při pronájmu nemovitosti klienta atd.

- Objednavatel smluvních dokumentů - zpravidla je takto označována fyzická nebo právnická osoba, která neuzavře s realitní kanceláří Smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitosti, případně při hledání vhodné nemovitosti ke koupi nebo pronájmu, ale pouze si objedná nabízené obecné universální smluvní dokumenty.

- Spřízněná osoba – pro účely níže uvedené je význam interpretován následovně: osoba mající příbuzenský nebo budoucí příbuzenský vztah (manžel, manželka, syn, dcera, druh, družka, partner, vnuk, vnučka, otec, matka, otec otce, matka otce, otec matky, matka matky, osoby osvojené, snoubenec, snoubenka), společenský vztah (osoba žijící ve společné domácnosti, spolubydlící, budoucí pronajímatel, nájemce) finanční vztah (osoba majetkově propojená, dlužník, věřitel), pracovní vztah (osoba v nadřízeném, podřízeném nebo obdobném funkčním a pracovním zařazení, osoby finančně propojené v rámci podnikatelské aj. činnosti) nebo právní vztah (zákonný zástupce, budoucí dědic, majitel, spolumajitel nebo budoucí majitel nebo budoucí spolumajitel).

- Evidenční list nemovitosti – dokument, resp. formulář obsahující základní informace týkající se nemovitosti. Součástí evidenčního listu je prohlášení, resp. souhlas vlastníka nemovitosti nebo jím pověřené osoby, na základě kterého je realitní kancelář oprávněna nabízet zpravidla nemovitost v rámci zprostředkovatelské smlouvy k prodeji, pronájmu atd.

- Smlouva – písemný dokument obsahující údaje o smluvních stranách a předmětu, ke kterému je smlouva vztažena, jež svým obsahem vymezuje závazné podmínky plnění ujednání odsouhlasené smluvními stranami. Smlouvy používané v rámci realitní činnosti se týkají především záležitostí týkajících se zprostředkování nebo samotného nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí (např. Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti (výhradní, nevýhradní), Smlouva o rezervaci nemovitosti, Smlouva o smlouvě budoucí, Kupní smlouva, Smlouva o převodu členského družstevního podílu, Smlouva o úschově kupní ceny atd.

- Smlouva o výhradním zastoupení při zprostředkování prodeje (pronájmu) nemovitosti – Smlouva, na základě které je realitní kancelář oprávněna nabízet nemovitost na smluvně stanovenou dobu ve výhradním zastoupení. Klient se touto smlouvou zavazuje nevyužívat jiných možností způsobů prodeje (pronájmu atd.), ani jiných realitních kanceláří nebo realitních makléřů a neuzavřít smlouvy, na základě které je nemovitost nabízena, převedena, nebo jiným způsobem předána zájemci bez využití zprostředkovatelské činnosti realitní kanceláře s kterou je smlouva sepsána. Smlouva musí být uzavřena vždy písemnou formou. Oproti smlouvě o nevýhradním zastoupení zprostředkování prodeje nemovitosti zahrnuje tato smlouva garanci využití více výhod. Dalším významným pozitivem této smlouvy je především prezentace nemovitosti na vícero partnerských realitních serverech a možnost dosažení vyšší prodejní (nájemní apod.) ceny nemovitosti. Po uplynutí sjednané doby se realitní kancelář zpravidla v případě písemného zájmu klienta zavazuje oslovit jiné realitní kanceláře a spolupracovat s těmito k uspokojení požadavku klienta, případně s klientem uzavřít dodatek o prodloužení platnosti dosavadní smlouvy nebo s klientem uzavřít Smlouvu o nevýhradním zastoupení zprostředkování prodeje nemovitosti, avšak za podmínek vztažených k tomuto charakteru poskytování realitní činnosti.

- Provize – finanční odměna realitní kanceláře za poskytnutí zprostředkovatelské realitní činnosti ve prospěch klienta. Provize, jejíž výše je vždy uvedena ve Zprostředkovatelské smlouvě, je splatná po úspěšném ukončení zakázky, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Provize zahrnuje mj. náklady spojené s realitní činností. Výše provize je smluvně stanovená a její výši není možno klientem snížit ani v případě, že by se dodatečně rozhodl na základě vlastní vůle nevyužít některé ze smluvených součástí poskytnuté realitní činnosti.

- Prodej/Pronájem atd. nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře – činnost vyvíjená realitní kanceláří nebo osobami určenými k zastupování realitní kanceláře, jejímž cílem je zpravidla nalézt zájemce o koupi/pronájem atd. nabízené nemovitosti, zajistit odpovídající smluvní dokumenty, asistovat nebo zastupovat klienta při uzavírání nutných smluvních dokumentů, zajistit právní servis a podílet se na činnosti spojené s úhradou kupní/nájemní atd. ceny dle smluvních ujednání (v případě advokátní úschovy poskytnout advokátovi informace potřebné k plnění smluvních finančních plnění).

- Úschova finančních prostředků (kupní ceny) a depozitní účty - z důvodu minimalizace rizika spojeného se vznikem finanční újmy smluvních stran z důvodu neplnění smluvních ujednání nebo jiných zde nespecifikovaných případů je vypořádání kupní/převodní ceny vždy prováděno bezhotovostní úhradou a to ve většině případů prostřednictvím advokátní úschovy u smluvního advokáta realitní kanceláře, který se vůči realitní kanceláři zavázal dodržovat bezpečnostní podmínky úschovy finančních prostředků. Realitní kancelář je oprávněna přijmout finanční plnění pouze do výše smluvené provize a to bankovním převodem na bankovní účet určený k úschově finančních prostředků (tzv. depozitní účet), který je odlišný od běžného provozního účtu realitní kanceláře. Úschova finančních prostředků u jiných subjektů nemajících žádné obchodní vazby s realitní kanceláří týkající se této finanční činnosti je možná toliko výjimečně, a to pouze na základě písemného příkazu smluvních stran, ve kterém je jednoznačně vyjádřen příkaz smluvních stran poukázat finanční prostředky na jimi určený bankovní účet a současně jednoznačně vyjádřeno, že tento příkaz byl vydán na základě vlastního uvážení smluvních stran a realitní kancelář je tímto zbavena veškeré právní, finanční a jiné odpovědnosti s touto úschovou finančních prostředků související.

- Úschova finančních prostředků (kupní ceny) na jistotný bankovní účet realitní kanceláře - z důvodu minimalizace rizika spojeného se vznikem finanční újmy smluvních stran z důvodu neplnění smluvních ujednání nebo jiných zde nespecifikovaných případů je vypořádání kupní ceny vždy prováděno bezhotovostní úhradou prostřednictvím advokátní úschovy. Ve výjimečných případech a to pouze na základě žádosti smluvních stran a za současného písemného schválení vedení pobočky realitní kanceláře (tj. jednatelem realitní kanceláře) je možné využít jistotný bankovní účet realitní kanceláře k úschově kupní ceny. Realitní kancelář je oprávněna přijmout kupní cenu při splnění uvedených podmínek pouze za současného uzavření odpovídajících smluvních ujednání týkajících se úschovy kupní ceny a její vyplacení za jasně definovaných podmínek. Jistotný bankovní účet realitní kanceláře je založen k tomuto účelu a je odlišný od běžného provozního účtu realitní kanceláře a stejně tak je odlišný od depozitního bankovního účtu realitní kanceláře.

- Minimální rozsah služeb - rozsah je závislý na druhu podepsané smlouvy: výhradní/nevýhradní zastoupení - níže uvedené služby nejsou závazné pro všechny druhy spolupráce (toto je blíže specifikováno v aktuálním ceníku služeb) – realitní kancelář poskytne klientovi následující služby za předpokladu, že bude uzavřena mezi klientem a realitní kanceláří odpovídající písemná smlouva:

 

- Stav nemovitosti – popis nemovitosti vytvořený na základě informací předaných klientem, případně zjištěný vizuálně realitním makléřem nebo dohledaný z veřejně přístupných zdrojů. Realitní kancelář je zpravidla závislá na informacích předaných klientem. Realitní kancelář a její zástupci předávají získané informace zájemcům objektivně, bez zkreslení a jiných úprav jejich skutečného významu. Realitní kancelář a její zástupci jsou při předávání informací zájemcům nestranní. Realitní kancelář ani její zástupci neručí ani neodpovídají za škodu, která by vznikla v případě, že klient zamlčel nebo uvedl nepravdivé údaje. Zájemci je doporučeno, aby nemovitost před koupí nechal detailně prohlédnout nezávislým odborníkem a své rozhodnutí tak učinil na základě odborného doporučení.

- Objektivita a informovanost – Realitní kancelář a její zástupci po celou dobu trvání zakázky objektivně informují klienta a zájemce o plnění zakázky.

 

2.         Uzavření smlouvy realitní kanceláře s klientem, zájemcem a dalšími osobami – realitní kancelář si tímto vymezuje právo svobodného rozhodování, zda s klientem nebo dalšími osobami uzavře smlouvy, na jejichž základě bude vykonávat realitní činnost. Realitní kancelář si tímto jednoznačně vymezuje právo bez udání důvodu odmítnout spolupráci s osobami, pokud by spolupráce snížila nebo jinak ohrozila kvalitu poskytovaných služeb realitní kanceláře a poškodila by její jméno, nebo by mohla způsobit finanční nebo jinou škodu realitní kanceláři nebo osobě, pro níž je realitní činnost smluvně vykonávána, nebo by byla smluvně v budoucnu vykonávána a která by se tímto měla stát smluvní stranou odmítnuté osoby.

3.         Právo volby nabízení nemovitosti – Realitní kancelář si tímto vymezuje právo prezentovat nabídku nemovitosti v médiích a jiných prostorách dle vlastního uvážení s tím, že bude v rámci možností akceptovat požadavky klienta. Bude-li klient požadovat prezentaci nemovitosti v jiných než realitní kanceláří užívaných smluvních médiích, realitní kancelář toto na základě dodatku smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti s klientem zajistí, avšak na finanční náklady klienta, které budou klientem uhrazeny nad rámec obvyklých smluvně sjednaných plnění. Realitní kancelář si tímto dále vymezuje právo nabídnout nemovitost zájemcům bez ohledu na jejich státní, národnostní, náboženskou, rasovou nebo jinou zde nespecifikovanou příslušnost. V případě že klient bude trvat při nabídce nemovitosti na postupu, který bude v rozporu s právními předpisy České republiky, realitní kanceláři tímto vzniká právo na zákonné odstoupení od smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti a klient je povinen uhradit realitní kanceláři veškeré dosud doložitelné účelně vynaložené finanční náklady související s dosavadním plněním smluvních ujednání a další smluvně sjednané sankce, včetně sjednané provize.

4.         Povinnost klienta a zájemce poskytnout pravdivé, věrohodné a ucelené informace – Smluvní partner (klient, zájemce nebo jiná osoba) je povinen realitní kanceláři a jejím zástupcům pověřeným plněním zakázky poskytnout pravdivé, věrohodné a ucelené informace, podklady a dokumenty vztažené k nemovitosti, sdělit pravdivě své finanční možnosti a omezení a případné jiné překážky a vady, které by měly negativní vliv na plnění zakázky nebo by její plnění znehodnocovaly, znemožňovaly, omezovaly anebo by práva smluvního partnera nabyvšího nemovitost jakýmkoliv způsobem omezovala nebo by mu znemožnily její užití v souladu s jejím specifikovaným určením anebo by tomuto smluvnímu partneru nebo realitní kanceláři způsobily finanční nebo jinou škodu.

5.         Platnost smluvních ujednání – Všechna smluvní ujednání jsou platná a závazná pro dotčenésmluvní strany. Podpisem smluvních ujednání (nebo podpisem smluvních dokumentů) smluvní strany souhlasí s jejich zněním a jsou povinny tyto plnit. V případě, že některé smluvní ujednání bude v rozporu s platnými řády České republiky nebo nebude smluvní ujednání v souladu s požadavky veřejných orgánů (Katastr nemovitostí apod.), ostatní ujednání, která jsou v souladu s právními řády České republiky, zůstávají v platnosti beze změny. Smluvní strany jsou vůči sobě navzájem povinny neplatná smluvní ujednání opravit tak, aby byla v souladu s platnými řády České republiky a současně nebyl jejich novým opraveným zněním změněn význam původních ujednání nebo nevznikla žádné ze smluvních stran jakákoliv škoda nebo další plnění nad rámec původně sjednaných plnění.

6.         Sankční plnění – Všechny smluvní strany jsou vázány smluvními ujednáními a v případě jejich neplnění jsou také vázány plněním sankčních závazků a povinností v těchto smlouvách sjednaných.

7.         Realitní kanceláři náleží smluvně ujednaná provize v plné výši v případě:

8.         Realitní kanceláři náleží náhrada nákladů nad rámec smluvené provize v případě:

9.         Právo požadovat plnění smluvních ujednání - Smluvní strany mají právo navzájem požadovat plnění smluvních ujednání a to jak smírčí cestou formou písemné závazné dohody, tak soudní cestou s využitím právního systému České republiky. Realitní kancelář je v situaci neplnění smluvních ujednáním smluvními stranami vymezenými prodávajícím, kupujícím nebo pronájemcem a nájemcem nestranná. Realitní kancelář v této souvislosti je vázána zákonem č. 101/2000Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a neposkytne ani jedné ze stran informace nad rámec smluvních ujednání, vyjma případů, kdy bude k tomuto vyzvána orgány státní moci. Realitní kancelář na základě písemné žádosti poskytne smluvním stranám kopie smluvních dokumentů a to pouze těch dokumentů, jejichž účastníkem byla ta smluvní strana, která o kopie zažádala. Tato služba bude zpoplatněna dle platného ceníku služeb.

10.       Prohlídka a veřejná prezentace nemovitosti – Klient podpisem smlouvy s realitní kanceláří vyjadřuje souhlas se zveřejněním fotografií, popisem nemovitosti a nabídkou nemovitosti na veřejně přístupných místech. Prohlídka nemovitosti bude prováděna za/bez přítomnosti klienta, vždy však za přítomnosti zástupce realitní kanceláře. Prohlídka nemovitosti bez přítomnosti klienta je klientem automaticky povolena, předá-li klient zástupci realitní kanceláře klíče nebo umožní-li přístup s využitím jiného zařízení (elektronický čip, přístupová karta, písemné oprávnění, PIN zabezpečovacího zařízení apod.). O každé prohlídce musí být zástupcem realitní kanceláře sepsán protokol, resp. evidenční list zájemce o prohlídku nemovitosti.

11.       Obsah smluv – Realitní kancelář pro klienta na základě smluvních ujednání vytvoří/zajistí smlouvy potřebné pro plnění realitní činnosti a plnění smluvních ujednání mezi realitní kanceláří a klientem. Za pravdivost informací souvisejících s klientem a případným zájemcem ručí a právně odpovídá ta smluvní strana, která informace poskytla. V případě že znění smluv nebude odpovídat požadavkům orgánů, institucí aj. subjektům, pro které byly smlouvy vytvořeny, smluvní strany jsou smluvně zavázány poskytnout maximální součinnost při nápravě spočívající v doplnění, opravě nebo změně smluvních ujednání tak, aby byly požadavky splněny a nebyl změněn původně sjednaný význam smluvních ujednání. Pokud by nepravdivé nebo jinak pozměněné informace, podklady nebo dokumenty způsobily finanční nebo jinou škodu, náhradu škody je v plné výši odpovědna uhradit poškozené straně ta strana, která tyto informace, podklady nebo dokumenty předala ke smluvnímu zapracování nebo dalšímu zde nespecifikovanému použití.

12.       Finanční plnění ze strany realitní kanceláře – Realitní kancelář je povinna uhradit ta finanční plnění, ke kterým se s klientem smluvně zavázala. Zpravidla se jedná úhradu nákladů spojených s prezentací nemovitosti na realitní kanceláří zvolených médiích, serverech a veřejných prostranstvích. Dále se jedná o vytvoření smluvně sjednaných smluv, zajištění jednoho aktuálního výpisu z katastru, který bude součástí finální smlouvy (zpravidla kupní smlouvy apod.), úhrada nákladů související s prvním podáním Návrhu na vklad do katastru nemovitostí a ve smluvených případech úhradu advokátní úschovy u smluvního advokáta realitní kanceláře.

13.       Vrácení finančních prostředků klientovi při objednání smluvních formulářů (Kupní smlouva, Smlouva o pronájmu, Smlouva o převodu družstevních práv a povinností, Smlouva o budoucí smlouvě kupní, Smlouva o rezervaci nemovitosti, Návrh na vklad do katastru nemovitostí atd.) - Realitní kancelář si vyhrazuje právo odmítnout zakázku na dodání smluvních formulářů, pokud nesplňují požadavky pro jejich vyhotovení. Realitní kancelář si dále vyhrazuje právo odmítnout zakázku na dodání smluvních formulářů bez udání důvodu. Realitní kancelář si také vymezuje právo odmítnout zakázku na dodání smluvních formulářů z provozních, nebo kapacitních důvodů. Pokud realitní kancelář odmítne zakázku, která již byla klientem uhrazena, finanční prostředky klienta ve výši připsané na bankovní účet realitní kanceláře budou navráceny zpět na bankovní účet klienta, z něhož byly odeslány a to nejpozději do sedmi pracovních dní ode dne jejich připsání na bankovní účet realitní kanceláře. Finanční prostředky klienta nebudou po dobu jejich setrvání na bankovním účtu realitní kanceláře úročeny a klientovi tak v případě jejich vrácení náleží pouze původní zaslaná výše finančních prostředků bez připsaného úroku a bez dalších případných finančních nákladů souvisejících s jejich odesláním ad. zde nespecifikovanými možnými úhradami a finančními nebo jinými náklady klienta.

14.       Finanční plnění ze strany klienta, zájemce nebo dalších smluvních stran -  Smluvní strana je povinna uhradit ta finanční plnění, ke kterým se smluvně zavázala a to ve sjednané výši a v termínech smlouvou stanovených. V případě plateb na depozitní nebo jistotný bankovní účet realitní kanceláře smluvní strana podpisem dotčené smlouvy souhlasí s ujednáním, že finanční částka poukázaná na tento účet nebude po smluvně stanovenou dobu úročena. Zpravidla se jedná o blokovací depozitum, o zálohu smluvně ujednaných nadstandardních služeb, případně o doplatek kupní ceny. Finanční náklady spojené s opakovaným vkladem do Katastru nemovitostí je povinna uhradit ta smluvní strana, která svým jednáním (poskytnutí nepravdivých, neucelených nebo jinak upravených informací, podkladů a dokumentů atd.) zapříčinila, že první vklad do katastru nemovitostí byl zamítnut. Smluvní strana je povinna nahradit veškerou škodu, kterou způsobila.

15.       Blokovací depozitum (rezervační poplatek) – Finanční částka zpravidla ve výši odpovídající smluvní provize realitní kanceláře nebo vyšší. Zájemce úhradou blokovacího depozita na depozitní účet realitní kanceláře deklaruje jednoznačné rozhodnutí splnit smluvní ujednání, ke kterým se smlouvou s realitní kanceláří a případně další smluvní stranou zavázal. V případě, že zájemce nesplní smluvní ujednání, blokovací depozitum je zpravidla v plné výši započitatelné jako smluvní pokuta za nesplnění smluvních ujednání. Pokud však zájemci nebude umožněno splnit smluvní ujednání ze smluvně sjednaných příčin, blokovací depozitum bude zájemci ve smluvně stanoveném termínu vráceno na bankovní účet, z kterého bylo poukázáno. Blokovací depozitum nebude na depozitním účtu úročeno po dobu úschovy ve smlouvě sjednané. Za každý den následující po dni sjednané doby úschovy na depozitním účtu vzniká zájemci nárok na úrok v zákonem stanovené výši.

16.       Reklamace: Smluvní strana má právo vznést vůči kvalitě poskytovaných služeb ze strany realitní kanceláře nebo realitního makléře reklamaci. Reklamační řád je pro tyto účely zpřístupněn na webových stránkách realitní kanceláře. Stížnosti je možno zasílat na e-mail uvedený na webových stránkách realitní kanceláře, nebo telefonicky sdělovat na  telefonní číslo taktéž uvedené na webových stránkách realitní kanceláře. Na veškeré stížnosti bude reagováno bez zbytečného odkladu.

17.       Odpovědnost realitní kanceláře za škody vzniklé při použití formulářů smluv - Objednavatel smluvních dokumentů je tímto upozorněn a bere tak na vědomí, že universální smluvní dokumenty jsou svou formou koncepty a nezahrnují minimalizaci a případnou eliminaci všech možných rizik souvisejících s prodejem, koupí nebo pronájmem nemovitostí, nebo s převodem družstevních práv a povinností, nebo s případným jiným nakládáním s nemovitostmi. Objednavatel smluvních dokumentů je tímto seznámen s doporučením realitní kanceláře uzpůsobit universální smluvní dokumenty konkrétní transakci a situaci a nejlépe toto konzultovat s právním specialistou dané oblasti. Objednavatel smluvních dokumentů bere na vědomí, že se jedná o obecné universální smluvní dokumenty a že realitní kancelář nenese žádnou odpovědnost za případně vzniklé škody, které by vznikly jejich použitím.

18.       Pojištění odpovědnosti za škodu -  realitní kancelář má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu.

19.       Povinnost identifikace - realitní kancelář je dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění povinnou osobou a jako taková je povinna identifikovat klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu archivovat. V praxi tzn., že realitní kancelář disponuje oprávněním požadovat po klientovi, zájemci a dalších osobách, s nimiž je ve smluvním nebo budoucím smluvním vztahu, předložení občanského průkazu a dalších případných průkazů a dokumentů, na jejichž základě je schopna dostát svým zákonným povinnostem a identifikovat smluvní osoby.

20.       Mimosoudní řešení s pomocí ČOI - Dojde-li mezi stranami smlouvy ke sporu, má klient nebo zájemce právo na mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.