Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

VINTŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM (VOS)

REALITY PRO TEBE s.r.o.

 

V souladu se zněním Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)  2019/1937 ze dne  23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), lze podávat  oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím „Vnitřního oznamovacího systému“ (dále jen „VOS“).

V souvislosti s uvedeným byla stanovena osoba pro přijímání a vyřizování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).  Příslušnou osobou je stanoven Ing. Styblík Martin.

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro REALITY PRO TEBE s.r.o. (dále jen „RPT“) dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (více informací viz. https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/whistleblowing/).

Oznámení o možném protiprávním jednání splňujícím kritéria Směrnice lze podávat prostřednictvím VOS příslušné osobě následujícím způsobem:

  1. písemně elektronicky na e-mailovou adresu [email protected] , do předmětu mailu e-mailu napsat text  „Oznámení dle VOS – pouze k rukám příslušné osoby
  2. osobně (v přiměřené lhůtě po předchozí telefonické domluvě s příslušnou osobou – tel.: +420 777 744 144)
  3. písemně v listinné podobě na adresu

Oznámení dle VOS – pouze k rukám příslušné osoby

REALITY PRO TEBE s.r.o.,

Vodárenská 2378,

272 01 Kladno

Upřesnění: V případě využití telefonického kontaktu s příslušnou osobou (např. na tel. čísle +420 777 744 144) se jedná pouze o informativní kontakt o případném záměru oznamovatele podat oznámení, přičemž po oznamovateli bude požadování podání písemného sdělení z důvodu právní platnosti, uchování přesného znění oznámení a pro účely archivace, a to z důvodu, že hovor není nahráván a je nutno eliminovat možné nepřesnosti podaného oznámení. U telefonického kontaktu a v rámci tímto způsobem případně telefonicky sděleného oznámení nebude toto oznámení z uvedeného důvodu (viz. předchozí text) považováno za oznámení a nebude tedy ani přijato ani zahájeno jeho vyřizování, tzn. telefonický kontakt není považován ani stanoven za komunikační kanál pro přijetí „oznámení“.

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných než výše uvedených komunikačních kanálů, tj. např. prostřednictvím datové schránky, předáním oznámení jiné než Příslušné osobě atd., RPT ani Příslušná osoba nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.

Oznamovatel sdělí v Oznámení příslušné osobě následující údaje: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresu oznamovatele, nebo případně jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje příslušné osobě již známy a v oznámení popíše jasně a nezaměnitelně důvod podání oznámení. Nebude-li oznámení obsahovat údaje, z nichž je možno dovodit totožnost oznamovatele, oznámení nebude přijato jako právně platné oznámení a nebude zahájeno jeho vyřízení. Oznamovatel bude o tomto postupu informován. Oznamovatel příslušné osobě sdělí také své platné kontaktní údaje (adresa, e-mail, poznámka: telefonický kontakt není považován pro určené účely za dostatečně průkazný), aby mohl být o přijetí a vyřízení „oznámení“ informován.

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím VOS a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

RPT nastavila ve VOS organizační opatření, aby nebyla odhalena identita oznamovatele, tj. s totožností oznamovatele a obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba přijímající a vyřizující oznámení, která je povinována zachovávat mlčenlivost a důvěrnost obsahu oznámení v průběhu šetření (vyjma případného vyžádání orgánů veřejné moci).

Oznamovatel má právo na ochranu, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o možném protiprávním jednání byly v době oznámení pravdivé. RPT neuplatňuje odvetná opatření jak proti oznamovateli, tak i vůči dalším osobám, které oznamovateli poskytly pomoc a jejichž podrobný výčet je uveden v zákoně č. 171/2023 Sb.

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (dále jen „vědomě nepravdivé oznámení“), tj. ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. Dle zákona č. 171/2023 Sb se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, přičemž za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

O přijetí oznámení je příslušní osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, vyjma případů, kdy oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijatém oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušní osoba je povinna posoudit oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů.

Příslušná osoba dále:

- v případě podezření ze spáchání protiprávního jednání neprodleně informuje orgán veřejné moci příslušný podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, pokud z okolností, které mu jsou známy, neplyne, že se oznámení zakládá na nepravdivých informacích; není-li takového orgánu, oznámením se dále nezabývá

- bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, nebo

- bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které mu jsou známy, neshledal podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledal, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.